Vår tro

 

”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”
Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag. Jesus Kristus är centrum och vi vill en kyrka som dras in mot och strävar in mot centrum, och låter sig formas av kyrkans Herre. Vi vill vara en kyrka som säger som det är – en sann röst i världen som utmanas av Guds rike. Därför måste vi också vara
ärliga om vår egen historia. Vi har inte lyckats gestalta det evangelium som förvandlar världen, eller själva bli förändrade. Nu behöver vi ta nya steg. Vision: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”
Det finns bara en kyrka, Jesu Kristi världsvida kyrka, av den är vi en del.

• vi önskar att enheten djupnar och utvecklas och är öppna för enhet med andra kyrkor, i och utanför Sverige.

• vi strävar efter att kyrkan ska finnas i hela Sverige – geografiskt, kulturellt och uttrycksmässigt.

• det som livet rymmer ska också få finnas i kyrkan; glädje, sorg, framgång, misslyckande, tro, tvivel, liv och död.

• Gud inbjuder varje människa till en relation med Jesus Kristus, församlingen är en plats där det livsnära mötet kan ske i gudstjänst, bön, bibelmöte, i gemenskapen i arbete eller över en fika, och genom dop och nattvard.

• mötet med Jesus Kristus lämnar ingen oförändrad, det får konsekvenser i hela livet för den enskilde, för församlingen, samhället och genom det för hela vår värld.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vår längtan om hur den nya kyrkan ska förhålla sig till Gud, världen och sig själv. En kyrka som lever ut sina förhållningssätt är trovärdig. Detta utmanar oss som trossamfund och alla våra församlingar.

Vi vill att kyrkan ska …

… präglas av Guds mission. Jesus Kristus har gett oss uppdraget att föra människor till tro och kyrkan finns för att vi ska kunna utföra det.

Detta innebär att den nya kyrkan alltid måste vända sig utåt, se Guds handlade i vår värld och utmanas av den tjänaranda vi lär av Jesus själv.

… genomsyras av bön. Det är i relationen mellan Gud och människa som kyrkan finns och uttryckssättet för denna relation är bönen, samtal med Gud.
Detta innebär att som Gud vänder sitt ansikte till oss…

… präglas av Guds ord – som väcker tro och förkunnar Guds nåd – och där varje ”läsare som sin egen teolog” i gemenskapen tyder, tolkar och lever Guds vilja och talar till världen.

… blickar vi in i Guds vilja.

… se diakoni tillsammans med vittnesbörd och gemenskap som kyrkans främsta märke.

En trovärdig kyrka lever som den lär. Jesu uppmaning till kyrkan leder till samhällsengagemang, vi ska vara en röst i samhället som gör skillnad.
Detta innebär att kyrkan är ett redskap som ägs av Gud och syftet är att gestalta Guds rike i vår värld.

… präglas av mångfald. Vi är alla olika som människor och det avspeglas i kyrkan. Alla ska få plats. Kärnan är densamma och där är vi alla ett, trosbekännelsen är grunden, evig och orubblig.
Detta innebär att vi håller ihop vår mångfald och öppnar för fler människor i vår gemenskap.

… vara relationell, en plats där hela livet ryms, en plats för brustenhet, för glädje och lust. En gemenskap där man kan dela livets alla skeden och där äkta relationer byggs.
Oavsett i vilken livssituation man befinner sig skall man kunna komma till kyrkan som man är, och bli bemött efter sina behov.
Detta innebär att vi alltid måste vara redo att öppna nya dörrar in i vår gemenskap.

… leva i ömsesidighet. Ensam är inte stark. Kyrkan består av en rik mångfald där församlingarna tillsammans utgör en helhet.
Detta innebär att vi behöver varandra.

… förmedla Guds förlåtelse som befriar människor.
Detta innebär att vi måste våga ta ställning, möta konflikter och spänningar och visa på Guds rikes ”annorlundahet”.

… erbjuda grogrund för livets växt där varje människa utvecklas i lärjungaskap, ansvarstagande och kärlek.
Det innebär att ”det livslånga lärandet” gör oss mer rustade för våra liv, lärjungaskap, det goda samtalet och förvaltarskap.

… vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap.
Detta innebär att vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.

… våga prioritera. Det bra ska inte få stå i vägen för det bästa. Visionen visar oss vad som är det viktigaste just här och just nu.
Detta innebär att vi i de strategiska inriktningarna vågar prioritera det mest angelägna.

… stå för förnyelse och söka nya, för vår tid bättre lämpade, sätt att vara kyrka på.
Detta innebär att vi följer Jesus i varje ny tid.

LEDORD

Med utgångspunkt i den strategiska plattformen har kyrkostyrelsen i förberedelserna för verksamhetsplanen för 2012/13 i dialog med församlingarna formulerat fyra strategiska
inriktningar som vägval för Equmeniakyrkan, styrande för prioritering av resurser och val av strategiska områden:

Följa – Möta – Tjäna – Lära

ANTAGEN AV KYRKOKONFERENSEN 2012

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.